Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

Wat doet Stichting Perla’s Vriend

Het centrum biedt:

  • Bewoners, zeker ook kwetsbare bewoners, (ouderen, jeugd) een laagdrempelige ontmoetingsplek, waardoor ze in de gelegenheid worden gesteld onderdeel te zijn van het sociale leven (“in tel zijn”)
  • Hulp en ondersteuning, dichtbij huis voor bewoners die dat nodig hebben, door onderdak te bieden aan andere partijen (zorgverleners, sociale ondernemers in de wijk, formele partners op diverse terreinen), waarmee inhoudelijke verbindingen worden gelegd en wordt samengewerkt
  • Ruimte aan sociale initiatieven of activiteiten, die mensen in de gelegenheid stellen om mee te doen, te participeren, te leren
  • In het centrum creëren we een sfeer van voor -door- en- met bewoners, van ergens bij te horen, er te mogen zijn en te mogen aanhaken (bv. jong-oud)

Doelstellingen:

  • Het vergroten van het vertrouwen en leefbaarheid in de wijk(en)
  • Belangenbehartiging van de achterban, waarbij kwetsbare inwoners in het bijzonder onze aandacht hebben
  • Bevorderen van het integratie-, emancipatie- en participatieproces
  • Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jeugd
  • Het bevorderen van onderlinge contacten